برای پيش ثبت نام فرم زير را پر کنيد. توجه : قسمتهای ستاره دار حتما باید پر شوند
لطفا شماره تلفن همراه پدر و مادر را نيز وارد کنيد تا کد رهگيری به تلفن همراهتان نيز ارسال گرددمشخصات
*نام   *نام خانوادگي  
*شماره شناسنامه   *محل صدور شناسنامه  
*شماره سريال شناسنامه
*تاريخ تولد   *داوطلب ثبت نام در پايه دوره  
*نحوه آشنايی با مرکز دين و مذهب
عکس پرسنلی شماره همراه


وضعيت تحصيلی
مدرسه فعلی
نوع مدرسه نام مدرسه آدرس مدرسه
 
نمره معدل * نمره رياضی نمره انضباط
اگر در المپيادها و جشنواره هاي فرهنگي هنري ورزشي شرکت کرده ايد،عنوان نماييد  


مشخصات پدر خانواده
*نام *تاريخ تولد
شماره کد ملی تحصيلات  
سابقه عضويت در انجمن اوليا داوطلب عضويت در انجمن اولياء؟
تلفن محل کار   تلفن همراه
آدرس ايميل شغل  


مشخصات مادر خانواده
*نا