برای پيش ثبت نام فرم زير را پر کنيد. توجه : قسمتهای ستاره دار حتما باید پر شوند
لطفا شماره تلفن همراه پدر و مادر را نيز وارد کنيد تا کد رهگيری به تلفن همراهتان نيز ارسال گرددمشخصات
*نام   *نام خانوادگي  
*شماره شناسنامه   *محل صدور شناسنامه  
*شماره سريال شناسنامه
*تاريخ تولد   *داوطلب ثبت نام در پايه دوره  
*نحوه آشنايی با مرکز دين و مذهب
عکس پرسنلی شماره همراه


وضعيت تحصيلی
مدرسه فعلی
نوع مدرسه نام مدرسه آدرس مدرسه
 
نمره معدل * نمره رياضی نمره انضباط
اگر در المپيادها و جشنواره هاي فرهنگي هنري ورزشي شرکت کرده ايد،عنوان نماييد  


مشخصات پدر خانواده
*نام *تاريخ تولد
شماره کد ملی تحصيلات  
سابقه عضويت در انجمن اوليا داوطلب عضويت در انجمن اولياء؟
تلفن محل کار   تلفن همراه
آدرس ايميل شغل  


مشخصات مادر خانواده
*نام *تاريخ تولد
شماره کد ملی تحصيلات  
سابقه عضويت در انجمن اوليا داوطلب عضويت در انجمن اولياء؟
تلفن محل کار   تلفن همراه
آدرس ايميل شغل  


خانواده
اگر فرزند دانشگاهی داريد، در چه دانشگاه و چه رشته اي تحصيل می کنند؟  
وضعيت مسکن خانواده وضعيت خانواده
*آدرس منزل  
*کد پستی  
*تلفن منزل  


 
دپگر توضيحات


عبارت داخل کادر را وارد کنيد